Одобрен е проектът на община Панагюрище за „Рехабилитация на площад в село Попинци“

Снимка: Община Панагюрище

Община Панагюрище е с одобрен проект „Рехабилитация на площад в село Попинци“, по процедура чрез  подбор  №BG06RDNP001-19.079,  по подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от  Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Инвестицията по проекта предвижда рехабилитация и изцяло нова визия на площадното пространство в село Попинци. С проекта ще бъдат поставени нови настилки  с линеен рисунък кореспондиращи с архитектурните елементи на сградите, ще се обособят зелени площи с различни растителни видове, ще бъдат доставени и монтирани паркови пейки, кошчета за отпадъци, парково и градинско осветление.

Проектът е на обща стойност 143 357, 50 лева.

С реализирането на проекта се цели  икономическото развитие в селския район чрез подобряване на инфраструктурата, като по-този начин ще се намалят разликите, които съществуват в инфраструктурно отношение между агломерацията и периферията към нея.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца от подписването на договора, което предстои в следващите 30 дни.