ОДМВР обявява конкурс за старши експерт

Снимка: Архив

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и МЗ № 8121К-10311/12.11.2018 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (ОМП)

в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 6.

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

  1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;
  2. Минимална образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”,по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование;
  3. Минимален професионален стаж -1 година или минимален ранг – V младши;
  4. Области на висшето образование -ПМС № 125/24.06.2002 г.;
  5. Професионално направление –ПМС № 125/24.06.2002 г.;
  6. Да притежават или получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 – дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Документите могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, пл. „Съединение” № 3, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 15:30 до 17:00 часа, телефони за допълнителна информация и справки – 034/434242 и 034/434244.