Обявиха конкурс за началник на сектор в ОДМВР

Конкурсът е за началник сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Пазарджик,

Снимка: ОДМВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-5027/11.02.2019 г., в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР

в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното

ниво: ръководно ниво – 8.

 

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл.
 2. Минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование.

2.1. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

2.2. Професионално направление – икономика;

 1. Минимален професионален опит – 3 години или минимален ранг – III младши.
 2. Допълнителни изисквания: Спазване на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството;
 3. 5. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно” по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Писмена разработка по тематика, свързана с финансово – счетоводната рамка на бюджетните организации;
 2. Интервю.

III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа, и от 15:30 часа до 17:00 часа на адрес: гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3.

Телефон за справки и допълнителна информация: 034/434 244.

 

 1. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

– Участва в изготвянето на средносрочни бюджетни прогнози и проектобюджет за първостепенния разпоредител с бюджет;

– Изготвя ежемесечните отчети за касово изпълнение на бюджета, тримесечните финансови отчети и баланс на разпоредителя с бюджет и всички приложения към тях, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;

– Подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения на структурата, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания;

– Организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;

– Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ анализ за дейността на структурата;

– Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на структурата;

– Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, общинските съвети и с банките, за провеждане инвентаризация и проверки на парични средства и материални запаси, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива;

– Запознава се с процедурата по назначаване на служители за осъществяване на финансовото осигуряване на структурата и за повишаване квалификацията им;

– Осигурява необходимата информация на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси и разхищения на парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други;

– Организира и осъществява контакти и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в структурата, и с ръководителите на отдели и сектори;

– Осъществява контакти с представители на банкови, финансови, данъчни и контролни органи и институции;

– Подпомага началника на отдела при анализирането на състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби;

– Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;

– Подпомага началника на отдела за спазване на сроковете за погасяване на задълженият на структурата;

– Спазва правилата за защита на класифицираната информация и изискванията на ЗЗЛД;

– Спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд, съгласно проведени инструктажи;

– Спазва трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;

– Носи отговорност за собствената си безопасност, както и за безопасността на подчинените му служители;

– Служителят задължително подлежи на профилактичен медицински преглед, осигурен от работодателя;

– Изпълнява и други задачи, възложени от служебното ръководство в рамките на предоставените му правомощия.

 1. Граници (от – до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 – от 615 лв. до 1900 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

VII. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР в интернет и интранет и на информационното табло на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3.

VIII. ОБЯВЛЕНИЕТО за конкурса да бъде публикувано в Административния регистър към Интегрирана информационна система на държавната администрация с електронен адрес: http://iisda.government.bg, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, и на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР в интернет и интранет.

Копие от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР – Пазарджик и на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР за сведение и изпълнение.