Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовното си заседание, вижте какво ще решава

Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовното си заседание от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик. В дневния ред на сесията са включени 16 точки, сред които предварително съгласие за промяна предназначението на имоти – публична общинска собственост, намиращи се в селата Априлци и Сбор и за учредяване на възмездно право на строеж върху тях, продажба на имоти чрез търг в селата Добровница и Сбор, продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

В дневния ред ще бъдат включени и 2 извънредни точки. Първата е за промяна в състава на две постоянни комисии, заради постъпила молба от Борис Манев да бъде освободен от задълженията му на общински съветник. Втората е за формиране на маломерна паралелка училището в село Говедаре. Паралелката е от 6 ученици във II-ри клас.