Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовно заседание, вижте по-важните акценти

Снимка: "Дарик"

Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовното си заседание в 14.00 часа в Пленарната зала на общината. В дневния ред на заседанието са включени 34 точки, сред които задължаване на общинската администрация в тримесечен срок за изготви и предложи за приемане наредба на Общинския съвет за градската среда на община Пазарджик, закриване на социална услуга – Център за временно настаняване – Пазарджик, считано от 1 юли 2022г., актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.

Освен това общинските съветници ще изслушат Обобщен доклад по годишната програма за развитие на читалищната дейност и Анализ на постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик.