Общинският съвет в Пазарджик ще заседава в 14.00 часа

Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовното си заседание днес от 14.00 часа. В дневния ред са включени 29 точки, сред които:

одобряване на текст на споразумение за партньорство между Община Ракитово – водещ кандидат и Община Пазарджик – партньор и представители на неправителствения и стопански сектор на територията на двете общини, отнасящо се за подготовката и подаване на заявления за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони.

Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, в което дружество Община Пазарджик има 50% акционерно участие, както и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.