Общинският съвет в Пазарджик определя размера на новата такса смет

Увеличението е сериозно. През 2019г. очаквайте ново увеличение

27 точки са залегнали в проекта за дневен ред на днешната сесия на общинските съветници. Най интересните теми са свързани с приемане на отчета на общината за 2017г.,утвърждаване на новите цени на билета и абонаментните карти в тролейбусния транспорт в Пазарджики определяне на размера в новата такса смет, която ще влезе в сила от 1 януари следващата година.
Напомняме, че в изпълнение на Закона за местните данъци и такси общинска администрация вече съобщи, че е внесена в ОбС за разглеждане и приемане План-сметка за 2019 година за приходите и разходите за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Пазарджик.
На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет Пазарджик следва да определи размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година, по населени места, което ще се случи днес.
През 2018 година общият облог за ТБО е в размер на 6 523 793 лв., от който би следвало да бъде приспадната отстъпката от 5%, ползвана от гражданите през 2018 г. в размер на 146 687 лв.
Разходите по План-сметката за ТБО за 2019 г. са 11 392 642 лв., които са значително повече от облога и от очакваните постъпления през 2019 г., с което не е спазено изискването на чл. 8. (1) от ЗМДТ, Общинският съвет да определя размера на таксата при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
Големият дисбаланс между приходите и разходите по план-сметката за 2019 г. налагат плавно увеличаване на размера на такса битови отпадъци през 2019 г., (което ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде оптимални условия за събираемост на таксата) с цел обезпечаване на дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Пазарджик.
От направения анализ и от конкретните изчисления, свързани с предложения по горе нов облог на физическите и юридически лица, е важно да се отбележи, че увеличението ще е изцяло за сметка на облога от физическите лица. Облогът на юридическите лица остава като цяло непроменен, предвид съществуващата до сега диспропорция в облагаемата тежест.