Община Сърница спечели проект за модернизиране на системите за външно изкуствено осветление

Община Сърница със спечелен проект за подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на стойност 391 000 лева
За изпълнението на проекта е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Сърница и Министерство на енергетиката.
Проектът ще се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция С4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

С изпълнението на проекта ще се продължи тенденцията към подобряването на населените места в общината и преобразяване на техния облик.

Проектите дейности предвиждат:
– доставка и монтаж на оборудване за външно изкуствено осветление, включително и демонтаж на съществуващо;
– доставка и монтаж на система за управление и мониторинг на потреблението на енергия.

Настоят проект включва улици на територията на град Сърница. Изпълнението на дейностите ще е в период от 18 месеца.