Община Стрелча спечели проект за енергийна ефективност на читалище „Просвещение-1871“

Снимка: Община Стрелча
Държавен фонд „Земеделие”одобри проектното предложение на Община Стрелча -„Реновиране и прилагане на мерки по енергийна ефективност на НЧ „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча – Първи етап: „Реновиране и прилагане на мерки по енергийна ефективност на основна сграда на читалището“ -кандидатстване чрез Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”от ПРСР за периода 2014-2020 г.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 375 990.83 лв.
Проектното предложение предвижда ремонт на основната сграда на НЧ „Просвещение 1871 г.“ чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност.
Целта на крайния резултат е модернизиране на сградния фонд на читалището, който датира от 1964 г., намаляване на енергийното потребление, създаване на приятна и ефективна среда за работа на читалищните колективи.
Предвидени са следните видове дейности – топлоизолация на външни стени и покривната конструкция, подмяна на дограма, въвеждане на енергоспестяващо осветление, доставка на оборудване за отопление и охлаждане.
Добрата новина дойде дни след заявената на 25.09.2020 г. от заместник-министъра на земеделието, храните и горите  Лозана Василева подкрепа за община Стрелча и новоизбрания кмет инж. Георги Павлов.