Община Пещера ще участва в реализацията на проект за изграждане на фотоволтаични инсталации

Архив

Кметът на Община Пещера, Йордан Младенов подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“, по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Партньори по проекта са Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, Сдружение „Съюз за България“ и СУПРАС АС Норвегия.

Основната цел е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

Основни дейности по проекта:

  • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
  • Обмен на опит и добри практики от страна-донор, Норвегия и разпространяването им;
  • Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязаните мерки за адаптация към изменението на климата;
  • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво;
  • Разработване и прилагане на пилотни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени:
  • изграждане на фотоволтаични инсталации на общински сгради, собственост на общините партньори- инсталиране на 2 бр. фотоволтаични инсталации с мощност до 30 kW в Община Пещера и по 1 бр. в общините партньори.

Повишеният капацитет на общините, както и прилагането на пилотни мерки за използване на ВЕИ и по-добра енергийна ефективност на общински сгради пряко ще допринесе за постигане на главната цел на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, а именно: подобрен статус на околната среда и намален ефект от замърсяването.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 280 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.