Община Пещера получи одобрение за изпълнението на социален проект

Архив
Община Пещера получи одобрение за изпълнението на проект „Осигуряване на непрекъснат образователен процес на деца и младежи, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Пещера, чрез закупуване на технически средства и заплащане на такса интернет“, с който кандидатства пред Фонд „Социална закрила“.
Проектът цели осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата, които учат в и са настанени в ЦНСТ гр.Пещера, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. Целта ще бъде постигната чрез осигуряване на подходящи условия за провеждане на обучение в електронна среда, чрез закупуване на необходимите технически средства.
С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование.
Освен това ще се създадат предпоставки за по-активно социално включване, чрез използване възможностите на интернет. Ще се подобри жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Проектът ще се изпълнява до 15.11.2020г., а стойността му е в размер на 4 419.41лв., осигурени от Фонд „Социална закрила“