Община Пещера полага усилия за решаване на проблемите с конете край пътищата

Данните от 2017 г. до 8 март тази година показват, че са уловени 29 коня, като от тях само 13 са били с чип

Снимка: Архив

16 коня са били задържани от служители на Община Пещера в землището на с. Радилово днес. Установени са собствениците на животните. Единият от тях е платил глобата за своите два коня и те са били освободени. Другият собственик е установен след като е била възможна идентификацията на един от конете, който е допуснал ветеринарния лекар на Пещера да го провери за    чип. Другите коне са диви и допускат до себе си само собственика. Той обаче е отказал да съдейства за тяхната идентификация, след като е разбрал, че за всеки от 13-те коня дължи глоба. В момента конете са задържани под видеонаблюдение в Радилово. Собственикът ще бъде уведомен писмено и ако в 14 дневен срок не ги потърси, те ще бъдат обявени на търг, както предвижда законът.

От много години проблем за институциите в Пещера е именно свободното пускане на коне. Данните от 2017 г. до 8 март тази година показват, че са уловени 29 коня, като от тях само 13 са били с чип. Техните собственици са заплатили по 100 лв. глоба за всяко едно от животните. Два от конете са били собственост на жител на община Кюстендил. С помощта на полицията в Пещера той е издирен и глобен.

По отношение на конете без официална идентификация, през 2017, 2018 г. и до 8 март тази година са заловени общо 16 животни без чип.

По този въпрос законът е категоричен: При установяване на нарушение официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.

Така по тази процедура през 2017 г. са умъртвени 5 коня без чип, а през 2018 г. 10 животни. Те са предадени за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти /екарисаж/.

Задълженията на органите на местното самоуправление по отношение на селскостопанските животни се регламентира от Закона за ветеринарномедицинската дейност. В чл. 133 е разписано от законодателя, че Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. А кметовете и кметските наместници имат отговорност относно това да районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им, предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци, предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места.

Община Пещера реагира на всеки сигнал за установени свободно движещи се животни- коне, крави, овце, кози по улиците на град Пещера, а в населените места се работи съвместно с кметовете на Радилово и Капитан Димитриево, които също имат отговорност по закон. От Общината предупреждават многократно със съобщения и писма до собствениците на животни, че при установяване на безстопанствено пуснати селскостопански животни- крави, коне, кози и овце по улици, паркове и пътната мрежа на територията на гр. Пещера животните се улавят и задържат, като се  сигнализира незабавно официалният  ветеринарен лекар за идентифициране на  животните. Коне без инжектиран електронен транспондер-чип, крави, кози и овце без ушни марки се умъртвяват на място и се насочват за обезвреждане в екарисаж. При наличие на идентификация, собственикът заплаща глоба в размер на 100лв. и животното се освобождава.

Освен това във връзка с настъпването на селскостопанския сезон, по инициатива на кмета на Община Пещера Николай Зайчев, ще се проведе тристранна среща между експертите на Общината, служители на полицейското управление в града и земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни. Една от основните теми, които ще бъдат засегнати на срещата е недопускането на нерегламентираното движение на селскостопански животни по улиците на населените места.