Община Пещера обяснява какви са предимствата в това Св. Константин да е село

Публикуваме без редакторска намеса позицията на Община Пещера

Снимка: Архив

Във връзка с множеството спекулации и коментари по отношение на Указа на Президента на Републиката и Решението на МС за обявяването на Св. Константин и Елена за населено мястоОбщина Пещера дава следната информация, от която всеки пещерец може да направи своите изводи за ползите от създаването на новото населено място.

I. С решение 501 на Общински съвет-Пещера , взето на заседание на 26 юни 2018 година спазвайки Чл.20.от ЗАТУРБ където е описан редът за създаване на ново населено място, е направено искане за създаване на ново населено място „Св.Константин“ на територията на община ПещераОбласт Пазарджик.

II. С Писмо Изх. № К-Об.С-158 от 15.08.2018. подписано от Председателя на Общ. Съвет– Петър Хамамджиев е отправено искане до Областния управител на област Пазарджик за създаване на ново населено място

III. С Решение №249/02.05.2019г на МС за създаване на ново населено място в община Пещераобласт Пазарджик На основание чл. 19 и 20 от Закона за административно териториалното устройство на Република България Министерски Съвет:

1. Създава ново населено място – село в землището на гр. Пещера, община Пещера , област Пазарджик, с територия, определена от строителните граници на селищно образувание с местно значение „Свети Константин“.

2. Предлага на Президента на Република България на основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за административно териториалното устройство на Република България да издаде указ за наименуване на новото населено място с наименованието „Свети Константин“.

3. Областният управител на област Пазарджик в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър в 3-месечен срок да определи землищните граници на новото населено място.

4. Изпълнението на решението се възлага на областния управител на област Пазарджик и на кмета на община Пещера.

5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, което да се извърши едновременно с обнародването на указа на Президента на Република България.

IV. С Указ на Президента на Републиката №107/08.05.2019г. на основание Чл.98 от Конституцията на Република България и във връзка с Чл. 18 , ал.2 от ЗАТУРБ се наименува новосъздаденото населено място на територията на община Пещера, област Пазарджик – Свети Константин.

Какви са предимствата на факта, че „Св. Константин“ е населено място?

1. Според промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети през есента на миналата година, се предвиждат имоти, които се намират в курортните населени места и не са основно жилище, да се облагат с по-висока ставка.

Това е европейска практика и се прилага се в редица европейски страни. Независимо, че към настоящия момент Конституционния съд отмени разпоредбата в близко време тази практика ще бъде наложена в България, за да се синхронизира законодателството ни с европейското.

Като село „Св Константин“ ще има по ниски данъци от курортите и размера им ще зависи от Решение на Общински Съвет – Пещера.

2. Промяната на статута на „Св Константин“ ще подобри административното обслужване на собствениците на имоти.

Към настоящия етап цялата строителна документация се издава от Община Пещера, а предоставянето на вещните права се извършваше от Областна администрация /за частта от земята която е под юрисдикцията на МРРБ, а за земята която е под юрисдикцията на Министерството на Земеделието, горите и храните – просто нищо не се случва/. Това затруднява гражданите.

Обособяването на „Св. Константин” като населено место, ни дава възможност да предявим претенция в рамките на населеното место да попаднат както земите под юрисдикцията на МРРБ, така и земята която е под юрисдикцията на Министерството на Земеделието, горите и храните. Ако това стане, цялото административно обслужване ще се извършва в Община Пещера.

3. Промяната на статута на „Св Константин“ дава основание за придобиване на собствеността от Община Пещера, което от своя страна ще доведе до осъвременяване на плановете.

Сега действащите планове са стари и неактуални. Ние и да искаме не можем да възложим и процедираме нови градоустройствени планове, без съгласието на собствениците, а и защо да го правим при условие че собствеността не е наша?

4. Промяната на статута на „Св Константин“ дава основание за увеличаване на територията през Министерство на Земеделието. Този въпрос го изясних допълнително в т.2.

5. Промяната на статута на „Св Константин“ дава основание за по правилно управление на територията . Досега Областна управа отговаряше за урбанизираната територия, а Горско стопанство за сечта в територията. Сега тези правомощия преминават към община Пещера.

6. Промяната на статута на „Св Константин“ дава основание община Пещера да инвeстира както собствени, така и европейски средства в инфраструктурата на територията. Това би довело до по добра и ефективна инфраструктура и по качествено обслужване на населението.

7. Независимо от това че „Свети Константин” става населено место, това не бива да се отрази негативно на неговото бъдещо развитие

Това, което притеснява нашите съграждани е да не бъде разрешавано поставяне на оградни съоръжения. Поради изброените причини това няма как да стане.

Няма да има обособяване на парцели за всяка вила, защото това е невъзможно.

Няма и да се продават такива парцели.

В бъдеще нашето намерение е да продължи развитието на населеното место „Свети Константин”, така както се е развивал до сега. След като Община Пещера стане собственик на земята /както тази под юрисдикцията на МРРБ, така и земята която е под юрисдикцията на Министерството на Земеделието, горите и храните/, бъдещото строителство, пристройки и надстройки ще се извършват въз основа на ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ.