Община Пещера кандидатства с проект за обновяване на кухненския блок в Домашния социален патронаж

Архив

Община Пещера кандидатства с проектно предложение по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране през 2020 г. от фонд „Социална закрила” (ФСЗ), Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Проектът цели подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашния социален патронаж в Пещера. С реализирането на дейностите ще се подобрят условията на труд, ще се повиши мотивацията на работещите в ДСП. Ще се повиши качеството на предоставените услуги и с това ще се повиши интереса на потенциалните ползватели на услугата, уточниха от пресцентъра на местната администрация.