Община Пещера изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Архив

Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами, могат да завяват доставки и услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“. В условията на епидемична обстановка и въведени противоепидемични мерки на територията на страната, наетият персонал по проекта – телефонист в диспечерски център в домашни помощници, извършват  дейности и услуги по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. 130 лица, представители на целевите групи към момента се обслужват по проекта.

Това са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; служители на доставчици на социални услуги и възрастни в риск, в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19. Всеки работен ден във времето от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30ч. до 17.30ч. на тел. 0350/6-90-99 могат да се заявяват доставки и услуги от представители на целевите групи.

Община Пещера изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Пещера, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 124 259,80 лева. Продължителността на проекта е до 31.12.2020г.