Община Пещера започва прием на предложения за финансова подкрепа от Фонда за местни инициативи

Архив
Със Заповед №595/05.08.2021г. на Кмета на Община Пещера е открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2021г.
В рамките на настоящата процедура, кандидатстването е с проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в следните приоритетни области:
– Приоритетна област I – Подредена, чиста и зелена община Пещера;
– Приоритетна област II – Насърчаване и стимулиране създаването на привлекателни културни продукти;
– Приоритетна област III – Спорт и здраве за децата и младежите.
I. Допустими кандидати:
Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера и са:
• неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
• читалища по реда на ЗНЧ,
• домсъвети по реда на ЗУЕС,
• местни културни и образователни институции.
ВАЖНО!
Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата. Участието на партньор не е задължително и включването на партньор не води до получаване на допълнителни точки при оценката на проектното предложение.
Партньорът трябва да е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите между кандидата и партньора и средствата, които ще се разходват от тях) – ако е приложимо.
В процедурата не може да участва кандидат, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;
2. има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация;
II. Продължителност
Планираната продължителност на дейностите не може да надвишава 3 месеца.
III. Териториален обхват
Дейностите от проектните предложения по съответната приоритетна област, следва да се изпълняват на територията на община Пещера.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по процедурата, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
• минимална сума на финансова помощ: 1 000,00 лв. с ДДС.
• максимална сума на финансова помощ: 2 500,00 лв. с ДДС.
Не изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите. Препоръчително е кандидатите да осигурят нефинансов принос (доброволен труд) към изпълнение на инициативите.
ВАЖНО!
Община Пещера си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства в рамките на обявената процедура за прием на проектни предложения, ако:
1. не постъпят проектни предложения, или
2. постъпилите проектни предложения не отговарят на обявените условия, или
3. всички отговарящи на обявените условия проектни предложения, сумарно надвишават наличните финансови средства.
IV. Брой предложения на кандидата за получаване на финансова помощ
Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение по настоящата процедура.
В случай, че кандидат представи едновременно повече от един проект по процедурата, всички негови предложения няма да бъдат оценявани.
Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера – www.peshtera.bg
V. Място и срок за подаване на проектни предложения
Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 27.08.2021г. в Центъра за административно обслужване в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща и наименование на проектното предложение.
Телефон за връзка: 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.118 – Весела Хамамджиева