Община Пещера е разработила 30 проекта на обща стойност над 52 млн. лева в този мандат

Представен е сравнителен анализ и с работата на предишни администрации

Снимка: Архив

30 проекта по 11 програми е разработила Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“ в Община Пещера от създаването си с решение на Общинския съвет от декември 2015 г. до момента. За този период от изготвените проекти 10 са изпълнени, 8 са в процес на изпълнение,  5 проекта са на етап оценка, а 7 не са били одобрени.

Общата стойност на подадените проекти е 52 812 177,44 лв. От тази сума 7 435 956 лв. са по програмата за енергийна ефективност в периферните райони. По нея бяха санирани 41 жилищни и 4 обществени сгради. По тази схема, размерът на безвъзмездната финансова помощ, определена от Оперативната програма към Общината е била 10 707 054,43 лв. А в началото на 2016 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява самата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С решение от 28.02.2016 г. Общински съвет Пещера дава съгласие Общината да кандидатства с проектни предложения: “Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, публични държавни и общински сгради в гр. Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” и одобряване на Партньорски споразумения.

В момента по тази схема са подадени нови 2 проекта за саниране на сгради на обща стойност 1 764 450 лв.

Община Пещера продължава да работи по проект „Шарени мъниста“ на стойност 665 659,59 лв., изпълнява се и проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера““, по който бе създадено социално предприятие, в което в момента работят 30 души. Община Пещера е единствената публична институция в мащабния международен проект „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“/DEFEND/. Бюджетът, с който работят 9 организации от няколко европейски държави е 6 653 975,00 лв.

Дирекцията участва и в подготвянето на проекта, по който Община Пещера е партньор, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ на стойност 19 693 675,14 лв.

Община Пещера е кандидатствала по ОП “Региони в растеж”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Конкурсна процедура 33.16-2017г. на ЦОИДУЕМ гр. София, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, Програма Еразъм +, Програма за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ 2020, Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, ОП „Околна среда“ 2014-2020, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

От Дирекцията са направили и сравнителен анализ относно работата по европейските програми за последните 3 мандата.

В мандата с период 2007-2011 г. са подадени 16 проекти предложения на обща стойност 62 667 311,46 лв. От тях са изпълнени 7 проект на стойност 8 175 209,90 лв..

В следващия мандат с период 2011-2015 г. са подадени 8 проекта на стойност 2 067 029,56 лв., но са изпълнени 17 проекта за  56 559 131,52 лв., 8 от тях за 55 861 671,03 лв.  обаче са останали от предишния мандата с период 2007-2011 г. Прекратен е един договор на стойност от 199 392,00 лв. и това е за проект по схема BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“, поради което Община Пещера отпада от списъка с 39-те големи общини и възможностите и за кандидатстване и използване на европейски средства са силно ограничени, а по- големите и значителни процедури на оперативните програми са невъзможни.

Създаването на Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“ в Община Пещера е задължително, на основание чл.245 от Закона за Обществени Поръчки в сила от 15.04.2016г. при отчитане на планирано и продиктувано от визията и плана за изпълнение на мандат 2015-2019г. Дирекцията се явява, като  Вътрешно специализирано звено за административно осигуряване по управление на цикъла на обществените поръчки, изпълнението на проекти и кандидатстването пред различните финансиращи институции и оперативни програма и същата от датата на съществуването си е сключила договори по разработени от ней обществени поръчки на стойност 21 162 979.54 лв.