Община Панагюрище спечели проект за изграждане на инфраструктура за защитена детска среда

Снимка: Община Панагюрище

Поредният одобрен проект на Община Панагюрище е „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище“.

Стойността на проекта е 803 600, 00 лева, срок на изпълнение – 24 месеца.

Проектно предложение има за цел да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за институционалната закрила и защита на деца от улицата. Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в Центъра ще са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол.

Изграденият Център за работа с деца на улицата ще спомогне за предотвратяване на ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще допринесе за изграждане на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на взаимоотношенията между децата и родителите им и стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на децата, съобразно с възрастта и интересите им, което от своя страна ще повиши качеството на живот и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал и пазара на труда в Панагюрище.