Община Пазарджик: Опростяват се изискванията за представяне на някои документи

Промените са в сила от 16 февруари

Снимка: Архив

От 16 февруари 2019 г.  по силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. се опростяват изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

Регламентът урежда освобождаване от изискването за легализация или апостил на някои официални документи и техните заверени  копия, чиято цел е да се установят един или повече факти, като: раждане, брак, смърт, семейно положение и т.н.

Регламентът въвежда незадължителни многоезични стандартни удостоверения, които да се прилагат към официалните документи.

Когато даден гражданин поиска официален документ от общинската администрация, например удостоверение за раждане,  той може да поиска многоезично стандартно удостоверение, което да бъде приложено към официалния документ.

Трябва да се знае, че Регламентът не урежда въпроса за признаване от държавата, в която се предоставят, тъй като този въпрос се урежда от националното законодателство, спазвайки правото на Съюза.

Приложенията на Регламента на многоезични стандартни удостоверения,  които могат да се прилагат към документи по гражданско състояние, издавани на основание чл.88, ал.1 от ЗГР и от  регистъра на населението по Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения от регистъра на населението от общинските администрации са:

Приложение І – Раждане, към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане.

Приложение ІІІ – Смърт – към препис-извлечение от акт за смърт.

Приложение ІV – Брак – към удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак.

Приложение V – Брачна дееспособност – към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Приложение VІ – Семейно положение – към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг и родствени връзки.

Приложение Х – Местоживеене и/или Местопребиваване – към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес.

Единственото предназначение на многоезичните стандартни удостоверения е да се улесни преводът на официалните документи, към които са приложени.