Община Пазарджик е събрала 73% от данъците за годината

Увеличени приходи от данък придобиване

Изпълнението на годишния план от данъчните приходи за периода от 1 януари до 31 август е в размер на 11 872 3201 лв., което представлява 73% от предвиденото. През 2018 г. са събрани повече данъчни приходи в сравнение с предходна 2017 г. с общо 1 349 365 лв. , като постъпленията от данък върху недвижимите имоти (73%), данък върху превозните средства (70%) , патентния данък и таксата за битовите отпадъци (74%) към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение с индикации, че годишните постъпления от тези приходи ще бъдат реализирани.
Прави впечатление, че при данък при придобиване на имущества по дарение по възмезден начин се наблюдават по-високи постъпления в сравнение с 2017 година в резултат на по-големия оборот на сделките обект на облагане с данък – на недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин, което говори за „съживяване“ на имотния пазар, коментират от общината.
Оттам напомнят на уважаемите данъкоплатци, че на 31.10.2018 г. изтича срокът за внасяне на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. Не внесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни.