Община Велинград продължава набирането на заявления по услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се
осъществява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на на-нуждаещите се лица в България по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.
Проектът обхваща периода от 01.01.2021г до 27.04.2021 година.
Управляващ орган е Агенция за социално подпомагане.
Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
Целта на Проекта е да допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата национална програма, осигурявана със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“.
Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получават от програмата.
За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя в работните дни от съответния месец за представителите на целевата група по програмата.
Необходимите документи за включване в проекта са: заявление-декларация, може да се получи от Деловодството на Община Велинград, както и на страницата на община Велинград, Дирекция „Социално подпомагане” Велинград и ОССУ ” и Дом за стари хора Ела”.