Община Брацигово ще закупи компютри, за обучението на деца от центровете за социални услуги

Община Брацигово ще закупи компютърна техника, необходима за обучението на деца, настанени в центрове за социални услуги. Средствата в размер на 9393.20 лв. и са осигурени след спечелен проект по линия на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Община Брацигово получи одобрение за изпълнението на проект за осигуряване на непрекъснат образователен процес на деца и младежи, настанени в социалните услуги от резидетнен тип към КСУДС гр. Брацигово , чрез закупуване на технически средства и заплащане на такса интернет, с който кандидатства пред Фонд „Социална закрила“

Проектът цели осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата, които учат и са настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и в Преходните жилища, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. Целта ще бъде постигната чрез осигуряване на подходящи условия за провеждане на обучение в електронна среда, чрез закупуване на необходимите технически средства.

С подкрепата за усвояване на учебния материал, в последствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование.

Освен това ще се създадат предпоставки за по-активно социално включване, чрез използване възможностите на интернет. Ще се подобри жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Проектът ще се изпълнява до 15.11.2020г., а стойността му е в размер на 9393.20 лв., осигурени от Фонд „Социална закрила“.