Община Брацигово търси нова фирма за сметосъбиране, старата се отказа

Снимка: Vidin Online

В началото на месец юли тази година ръководството на фирмата – изпълнител по сметосъбирането и сметоизвозването е информирала община Брацигово, че поради редица причини (независещи от общината) от средата на месеца не е в състояние повече да изпълнява договорните си ангажименти, поради което беше поскано прекратяване на сключения договор. Това съобщават от Община Брацигово.

След анализ на създалата се ситуация и съобразно законовите разпоредби бе взето решение гаранцията за изпълнение на договора, която е представена от Изпълнителя при неговото сключване да бъде задържана в полза на Община Брацигово. Същата е в размер на 19 786.39 лева и е представена под формата на банкова гаранция.

С оглед спецификата на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и предвид значимостта им за местната общност не е допустимо да има прекъсване на предоставянето на тези услуги. Поради това бе използвана дадената в чл.79, ал.4 от ЗОП възможност да се проведе процедура за договаряне без предварително обявление. Този вид възлагане е със срок ограничен във времето и е до избор на изпълнител в следствие на проведена открита процедура по реда на ЗОП, като намира широко приложение сред други общини, попаднали в същата фактическа обстановка.

Към момента е в ход подготовка на документация за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, като във възможно най-кратък срок същата ще бъде проведена и ще бъде избран изпълнител.

Докато това стане факт, събирането и транспортирането на битови отпадъци в Община Брацигово е възложено на друга фирма, разполагаща с необходимите технически, кадрови и икономически ресурси, както и с опит при изпълнение на тези дейности.

Водещото при възлагането, което е временно до избор на изпълнител след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, но за не повече от седем месеца е възможността незабавно да се започне изпълнение на услугите. Ето защо се стигна до възлагане на дейностите чрез договаряне без предварително обявление.

Община Брацигово ще продължи да полага всички необходими грижи с цел да бъде обезпечено събирането и извозването на битовите отпадъци от територията на Общината.