Общината проверява сгради, живущите декларирали различни конструкции

В отдел „Местни данъци и такси“ са извършени проверки на декларирани данни от физически лица, собственици на жилища, намиращи се в многоетажни жилищни сгради, при които е констатирано, че са декларирани различни видове конструкция за една и съща сграда, което води до определяне на данък недвижим имот и такса битови отпадъци в различен размер. Първоначално подадените декларации от задължените лица при масовото деклариране на имотите  през 1998г. са без каквато и да е съпътстваща документация.

Предприети са действия за установяване конструкцията на жилищните блокове с цел законосъобразност при определяне на дължимите от собствениците местни налози. Поискана е поетапно информация от Дирекция „Архитектура“ за конструкцията на многофамилните жилищни сгради, в които са открити разлики в декларираните конструкции.

Към настоящият момент са извършени проверки на 1680 апартамента, находящи се в 39 жилищни блока.

Изпратени са 270 писма до задължените лица за отстраняване на несъответствията  в подадените от тях декларации. Голяма част от данъчно задължените лица са подали декларации и са заплатили установените разлики в облога.  На неподалите декларации е извършено служебно начисляване на разликата в облога за периода от 2013г. към настоящия момент съгласно чл.109 от ДОПК. Издадени са 157 броя Актове за установяване на задължения по декларации.

Начислените суми за ДНИ и ТБО са в размер на 49 440 лв., от които са заплатени 17 626 лв.

На 14 задължени лица са изпратени съобщения, с които са уведомени, че следва да подадат искания за възстановяване на суми, поради установена конструкция на сградата, отговаряща на по-ниско  данъчно облагане.