Общината е събрала повече пари от данъци и такси

От общината напомнят на данъкоплатците, че на 30.06.2019 г. изтече срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 г.

Снимка: Архив

Изпълнението на годишния план на приходите от местни данъци и такси от 1 януари до 30 юни 2019 г. в размер на 12 124 103 лв., което представлява 66 % от плана, като годишния план беше увеличен в началото на бюджетната година със сумата от 2 251 000 лв. във връзка с промените в данъчното облагане. Съпоставено с изпълнението за същия период към  предходната 2018 година са събрани повече данъчни приходи с общо 2 604 842  лв.,  в т.ч. от :

ДНИ – 448 803 лв.

ТБО – 1 751 604 лв.

ДМПС – 337 236 лв.

Патентен данък – 4 739 лв.

Данък придобиване на имущество – 56 126 лв.

Други – 6 334 лв.

От общината напомнят на данъкоплатците, че на 30.06.2019 г. изтече срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Данъчно задължените лица не платили задълженията си за първа вноска за 2019 г. и задълженията си от минали години ще получат съобщения за текущите  си задължения в края на м.юли.

Вижте справката за изпълнението на плана за приходите

справка – изпълнение