Обсъдиха и приеха новия Областен план за защита при бедствия

Областният план за защита при бедствия ще бъде изпратен за съгласуване на Министъра на вътрешните работи, след което ще бъде утвърден със заповед на Областния управител и публикуван на сайта на Областна администрация Пазарджик

Снимка: Момент от заседанието

Областният управител Стефан Мирев проведе заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия /ОСНРБ/. Присъстваха ръководителите на държавни институции, които са част от Единната спасителна система и представители на общините в областта.

Новият Областен план за защита при бедствия е разработен за период от 5 години, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.8, във връзка с чл.64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия, приет през 2016г. Планът може да се преразглежда и актуализира по всяко време, като при необходимост може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по съответния ред.

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия е създаден на основание Заповед на Областния управител, а предвид големия му състав е разделен на работни групи със съответните ръководители и заместник ръководители. В хода на работата по изготвянето на плана, контакти са осъществявани основно с ръководителите на групи от ОСНРБ, които трябваше да разработят съответната част от плана – част „Земетресения“, „Наводнения“, „Ядрена и радиационна авария“, „Пожари“, „Епидемии и епизоотии“. За разработването на плана са приложени Указанията на ГД „ПБЗН“, публикувани на сайта на дирекцията през 2017г.

Текстовата част на новия план съдържа обща информация, статистически данни за цялата област и за всяка една от 12-те общини. В отделни раздели са обособени – Профил на риска, Превенция, Готовност, Реагиране, Възстановяване и подпомагане, мониторинг и оценка. В приложенията е описан броят и видът на техниката, екипите на всички териториални структури на централната администрация, имената на ръководителите, техните телефони, всички екипи по училища и детски градини, схемата за оповестяване на всички кметове на общини, зам. кметове на общини, секретари на общини, кметове на кметства и кметски наместници.

Областният план за защита при бедствия ще бъде изпратен за съгласуване на Министъра на вътрешните работи, след което ще бъде утвърден със заповед на Областния управител и публикуван на сайта на Областна администрация Пазарджик.