Област Пазарджик е на 8-мо място по население в страната с близо 226 210 души

Снимка: БНР

Към 31 декември 2022 г. населението на област Пазарджик е 226 209 души, което представлява 3.5% от населението на България и нарежда областта на 8-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора,  Благоевград и София (област). В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1 416 души, или с 0.6%.(за 2021 г. е било 227 625).

Мъжете са 109 829 (48.6%), а жените – 116 380 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 53 920, или 23.8% от населението на страната

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.2%, а на мъжете – 19.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.1%), Габрово (30.0%) и Кюстендил (28.0%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.4%, и Благоевград – 21.6%.