Областният управител Стефан Мирев издаде заповед за пожароопасния сезон

Контролът по изпълнението й е възложен на директорите на РДГ – Пазарджик и    РД ПБЗН – Пазарджик.

Архив

Със своя заповед областният управител на Пазарджик Стефан Мирев определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Пазарджик, периода от 1 април до 31 октомври 2020 година.

Със същата заповед се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението, следва да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (I-ви клас).  Да засилят дейността по раздаване на противопожарни декларации на туристи, берачи на гъби и билки, собствениците на гори и земи около и в държавните горски територии, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски територии.

Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи трябва да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии и да попълват противопожарни декларации преди всеки излет.

На кметовете на общини е разпоредено да организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

Органите по пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури имат право да спират дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.

Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик. Контролът по изпълнението й е възложен на директорите на РДГ – Пазарджик и    РД ПБЗН – Пазарджик.