Областният даде разрешение на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз без конкурс

Срокът на разрешението е шест месеца, през които  следва да бъде проведена процедура за възлагане на обществените превози в Община Ракитово

Областният управител Стефан Мирев

Със Заповед №ТУ-15/27.01.2020 на областния управител Стефан Мирев се разрешава на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз на пътници без конкурс за линиите от общинската и областната транспортна схема квота на община Ракитово.

Разрeшението се дава на основание чл. 29, т.2 от „Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“. Основание за даденото разрешение е прекратяване на договора на 25.01.2020 г. от страна на Община Ракитово с едноседмично предизвестие, поради системно неизпълнение на договорените превози от страна на превозвача.

Срокът на разрешението е шест месеца, през които  следва да бъде проведена процедура за възлагане на обществените превози в Община Ракитово.