Областният съвет за развитие заседава в община Батак

В община Батак се проведe изнесено заседание на Областния съвет за развитие в област Пазарджик. Областният управител  Стефан Мирев организира и председателства форума, в който участваха кметове на общини, председатели на общински съвети, представители на работодателски организации и на синдикатите. Домакин на събитието бе кметът на община Батак – Петър Паунов.

Членовете на Съвета обсъдиха новия Правилник за приложение на Закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване и прилагане  на Плановете за интегрирано развитие на общините 2021-2027 г., които те трябва да разработят и приемат в новия планов период.

Директорът на РИОСВ Пазарджик Костадин Гешев представи дейностите по управление на отпадъците и задълженията на общините, които са членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, където водеща е община Пазарджик. От 01.01.2021 г., се очаква да бъдат въведени в експлоатация сепарираща и компостираща инсталации на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

В дневния ред бяха включени и въпроси, свързани с процедурите по промяна собствеността на язовирите, за които общинските съвети са взели решения да бъдат прехвърлени чрез областния управител на Държавно предприятие „Управление на язовири“ Беше представена и информация за изпълнението на възложените планове от Областния управител по параграф 4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предстои финализиране на процедурите в за незавършените планове в общините Пазарджик, Брацигово, Септември, Белово, Лесичово и Панагюрище.

Следващото изнесено заседание на Областния съвет за развитие се предвижда за началото на 2021 г., домакин ще бъде община Септември.