Няма нарушения на Закона за гражданска регистрация в Пещера

Представени са и се съхраняват всички документи съгласно разпоредбите на чл. 92 ал. 2 от Закона за гражданска регистрация.

Снимка: Архив
В община Пещера няма установени нарушения на Закона за гражданската регистрация и не следва да има заличаване на адресни регистрации. Извършената проверка във връзка с чл. 405а от Изборния кодекс констатира, че адресните регистрации в Община Пещера за периода от 1 май 2018г. до 30 април 2019г. са направени съгласно изискванията на чл. 92 и чл. 99 от ЗГР.
Проверката извърши комисия в състав Борис Фолев – Секретар на Община Пещера, Иван Тилев- гл. експерт в Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация-Пазарджик, Ангел Стоев – юрисконсулт в Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация-Пазарджик, Лидия Кръстева – гл. специалист, представител на ТЗ „ГРАО” – Пазарджик и представител на РУ-Пещера.
При извършената проверка комисията констатира, че адресните регистрации в Община Пещера са извършени от определените със Заповед по чл. 92, ал.1 от ЗГР на Кмета на община Пещера длъжностни лица. За всяка извършена адресна регистрация има подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес и същите са приложени към преписките.
Заявленията за постоянен адрес и адресни карти за настоящ адрес са подадени лично от лицата, а в случаите на упълномощаване пълномощното е приложено към документите.
Представени са и се съхраняват всички документи съгласно разпоредбите на чл. 92 ал. 2 от Закона за гражданска регистрация.
В случаите по чл. 92 ал. 3 от ЗГР е приложено писмено съгласие от собственика на имота за регистрация извършена в несобствено жилище и приложени копия от договори за наем.
Когато не са представени документите по чл. 92 ал. 2 и ал. 3 от ЗГР, длъжностните лица извършили адресната регистрация правилно са определили родство по права линия със собственика или ползвателя на имота. Извършена е проверка чрез отделите „Местни приходи” на регистрираните лица.