НСИ провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019“

В Пазарджишка област изследването ще се проведе в градовете Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Костандово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Сърница

Снимка: Архив

През март 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019“.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 8 600 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В периода март – май 2019 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти.

В Пазарджишка област изследването ще се проведе в градовете Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Костандово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Сърница, както и в селата Алеко Константиново, Боримечково, Бошуля, Варвара, Гелеменово, Дебръщица, Динката, Дорково, Драгиново, Елшица, Звъничево, Калугерово, Левски, Нова Махала, Овчеполци, Огняново, Панагюрски колони, Пищигово, Радилово, Симеоновец и Юнаците.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.