НОИ: В област Пазарджик опитите за измама са обречени

Грубите фалшификати често граничат с необяснима наивност – нескопосани ксерокопия на документи, „английска борса“, въвеждане на несъществуващ кодекс – публикуваме Бюлетина на НОИ за извършените проверки в Пазарджишко и констатираните опити за измами.

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в Пазарджик е на предния фронт в пресичане на опитите за измама с фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО). Поделението заема едно от първите места по прием на документи за изплащане на краткосрочни обезщетения след ТП в големите области на страната. Ежедневно служителите, които обработват постъпилите документи, анализират данните в информационната система и приетите документи. При преценката на правото на обезщетения често се налага да се изискват проверки от контролните органи на НОИ и други компетентни институции, като в случаите на установени злоупотреби се предприемат действия за възстановяване на неоснователно изплатените средства.

От началото на 2020 г. година до 30.11.2020 г. във връзка с представени от осигурителите 89 315 броя документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност са изплатени 30 938 373.71 лв., а по приети 9 679 заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица са изплатени 26 324 227.20 лв. Постъпилите болнични листове се обжалват след анализ на данните за
съответните лица – диагнози, честота на ползване на отпуски за временна
неработоспособност, продължителност на временната неработоспособност за едно и също заболяване, продължителни непрекъснати болнични листове с различни диагнози, осигурител на лицата и др. Към 30.11.2020 г. са приети общо 89 315 броя документи във връзка с парични обезщетения за временна неработоспособност. От
лекарите-експерти по експертиза на временната неработоспособност в ТП на НОИ – Пазарджик за периода от 01.01.2020 г. до 30.11.2020 г. по реда и условията на чл. 112 от Закона за здравето от ТП на НОИ са подадени жалби пред Регионалната здравна инспекция срещу 510 броя болнични листове и са получени решения за отменяне за 716 броя болнични листове за 15 323 дни. Сравнение със същия период на м.г. ще покаже, че към 30.11.2019 г. са приети общо 104 865 броя документи във връзка с парични обезщетения за временна неработоспособност. Предприети са
действия по обжалване по 536 болнични листове и е получена информация за отменени 265 болнични листове за 5 954 дни. Изплатените парични обезщетения са в размер на 30 304 781.08 лв. Спадът в приеманите документи за временна неработоспособност се дължи на намаление в броя на заетите лица предвид пандемията от COVID 19 и ръст в броя на регистрираните безработни лица.
Като тенденция се очертава фактът, че относително голям е броят на издаваните болнични листове от лечебни заведения в община Велинград.

Така например за периода 01.01.2020 г. до 30.11.2020 г. от по-големите лечебните
заведения във Велинград са издадени 15 453 болнични листове. За същия период са обжалвани 347 болнични листове, издадени от тези лечебни заведения. През 2019 г. и 2020 г. в лечебните заведения във Велинград са извършени 26 проверки по издадени болнични листове за временна неработоспособност, като са издадени 6 задължителни предписания за спазване на разпоредбите по експертизата на временната неработоспособност. При проверките е констатирано, че надлежно се попълват анамнезата и обективното състояние на пациентите в амбулаторния лист,
но не винаги се отразяват направените лабораторни, рентгенови или други изследвания, които биха потвърдили диагнозата. Постоянно се търсят възможности за предотвратяване и ограничаване на злоупотреби и с болничните листове, издавани от лекари на територията на област Пазарджик. През 2019 г. са проведени 25 заседания на регионалния съвет при Регионалната здравна инспекция, на които са обсъждани жалби, както и проверки за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за временна неработоспособност от лекуващите лекари и ТЕЛК.

Освен превантивните действия във връзка с преценка правото на парични обезщетения от служителите се осъществява и регулярен последващ контрол на изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност по получени
сигнали и списъци. В обхвата на тези проверки вече са включени и лекари, изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, първична извънболнична дентална помощ и специализирана извънболнична дентална помощ.
Установено е, че на 9 лекари поради неспазване на режима, определен в болничните им листове, неоснователно са изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност в размер на 1724.65 лв. главница.

„Болен“ има, фирма няма
Компетентните органи на НОИ в Пазарджик разплитат и интересен случай, при който дружество не осъществява стопанска и търговска дейност още от 2014 г., но незнайно дори и за собственика му през периода 2017-2019 г. фирмата е наемала работници и служители. Нещо повече, подавани са данни за осигуряване и са представяни документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност (болнични) на едно лице. В обяснението си „болното лице“ твърди, че се е свързало с въпросната фирма чрез един познат и по обява в интернет, като работата се е състояла в търсене на хора по селата за закупуване на отпадъци от производството на дървесни продукти. За неправомерно изплатените парични обезщетения по издадените болнични листове с различни диагнози
е издадено разпореждане за възстановяване на сума в размер на 2 317.56 лв.

На издръжка от фондовете на ДОО

При преценката на правото на обезщетение служителите, обработващи документите, понякога попадат случаи на опити за измами чрез т.нар. „лица на постоянна издръжка от фондовете на ДОО”. При тях е налице подаване на данни за осигуряване за кратък период (от 9 или 12 месеца) с оглед придобиване право на парично обезщетение за безработица и съмнително често „боледуване” на новоназначените служители за краткото време, прекарано във фирмата. Всъщност става дума за опит да бъдат източени максимално повече пари от ДОО през две пера – болнични
и безработица, като се прескачат съществуващите правните норми. В тези случаи се изискват проверки от контролните органи на НОИ и други компетентни институции, като в случаите на установени злоупотреби се предприемат действия за възстановяване на неоснователно изплатените средства.

76 души работят на 6 кв.м и за разнообразие в несъществуваща къща за гости
В един такъв случай контролните органи установяват, че две дружества на свързани лица са подали уведомления за сключени за съмнително кратки периоди трудови договори с общо 76 лица. При извършените ревизии и съобразно снетите от тези лица обяснения ако всички тези хора, преимуществено записани като продавач-консултанти или общи работници, наистина са работили в посоченото помещение от приблизително 6 квадратни метра и с обособено работно място, на всеки един квадратен метър работна площ биха се падали средно по 13 работници! Според
представляващия осигурителя част от лицата са заети с търговия, но не са представени нито стоки подлежащи на продажба, нито документи за реализирани продажби. В опит да се измъкнат от кашата някои от наетите лица заявяват, че работното им място е било в „къща за гости“, но проверката установява, че сградата за която се твърди, че е с това предназначение, е построена до груб строеж. Други пък обясняват, че са поддържали кафе-автомати, но на посочените от тях адреси не е установена нито една машина. За установените щети на ДОО на осигурителите са
съставени ревизионни актове за начет в размер на 19 973,61 лв. На лицата, подали заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица са постановени разпореждания за отказ. Подадени са сигнали до прокуратурата.

„Английската борса” няма шанс
Във връзка с преценка на правото и размера на парични обезщетения за изплащане на краткосрочни парични обезщетения или вследствие на осъществен последващ контрол са идентифицирани случаи на опити за злоупотреба със средства на ДОО – т. нар. „английска борса”. Става въпрос за опит за разработване на схема, при която лица, които никога не са напускали страната, подават заявление за отпускане на парични обезщетения за безработица, като посочват и предишна трудова дейност във Великобритания. Точно преди да останат без работа те са работили за кратко време на високи доходи в България. Надеждата им е, че НОИ ще им отпусне обезщетение върху тази заплата, тъй като съгласно европейския Регламент 883/2004, когато се сумира стаж и в друга страна-членка от ЕС, обезщетението се отпуска върху последния доход. Ситуацията е с подробности позната на служителите на НОИ в
цялата страна и е изключително трудно подобно фиктивно назначаване да „мине“. 13 „английски работници” пробват точно това, като представят преносими документи U1 за упражнявана трудова дейност във Великобритания. На част от лицата първоначално са изплатени парични обезщетения за безработица при прилагане разпоредбите на регламента. При последващ контрол на изплатените средства обаче е установено, че тези лица не само не са работили при посочения последен български осигурител, но и че част от тях дори никога през живота си не са излизали от пределите на страната, камо ли да са работили в друга държава-членка на Европейския съюз. След отказ за потвърждаване на осигурителните номера от чуждата компетентна институция за възстановяване на недобросъвестно
получените парични обезщетения от „английските работници” са издадени разпореждания за сумата от 36 224.11 лв. След сигнали до прокуратурата са образувани досъдебни производства.

Груби фалшификати и в пенсионните производства
В процеса на пенсионните производства и при контрола на представените документи, удостоверяващи стаж и/или доход, експертите на НОИ в Пазарджик често идентифицират случаи на откровени опити за злоупотреба със средства
на ДОО от страна на кандидат пенсионерите. За успешната защита на обществения ресурс помага и създаденият в НОИ регистър на рисковите осигурители, като информацията в него е важна предпоставка за предотвратяване
и пресичане на опитите за злоупотреби. Ето малка част от казусите от тази година, при които има опит за измама и злоупотреба с фондовете на ДОО. Някои от тях са направо нелепи. Резултатът при всички обаче е един и същ – подаден сигнал до Районна прокуратура – Пазарджик.

Доказваш стаж от 1989 г. с образец на бланка, валиден от 2000 г.
При обработката на една пенсионна преписка възниква необходимостта от отстраняване на нередности по представените документи. Лицето, кандидатстващо за пенсия, е уведомено, че трябва да представи образец УП-3, издаден от осигурителя му, за периода на неоформения стаж, вписан в трудовата книжка. Лицето представя искания документ с дата на издаване 18.12.1989 г., който удостоверява положен стаж за период от 12.04.1978 г. до 18.12.1989 г. Попълнената бланка обаче е образец на УП-3, който се ползва от 2000 г. Следват действия за служебно изясняване на стажа по представения документ. Документ за стаж от пазарджишка кооперация с БУЛСТАТ-а на варненска. Лице подава заявление за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Към заявлението то прилага удостоверение УП-3 от 2002 г., издадено от земеделска кооперация в пазарджишко село, със заверен стаж (с известни прекъсвания) за периода от 11.02.1991 г. до 21.12.1993 г. Лицето не представя трудова книжка. Експертите изискват и документ за доход (образец УП-2) за посочения в документа период, който да послужи за
изчисляване размера на пенсията. Упълномощено от заявителя лице представя декларация, че лицето не може да представи искания документ за доход и желае това време да се вземе по минималната работна заплата за страната. Това поражда съмнения за автентичността на представената бланка. Започва служебна проверка на осигурителните стаж и доход и казусът стига чак до Варна. Причината – посоченият в представения документ БУЛСТАТ е на потребителска кооперация от населено място край морето. От проверката на служителите на НОИ в града става ясно, че
при този осигурител липсва каквато и да е документална следа от работник с това име и това ЕГН, а положените   подписи не са на длъжностните лица от кооперацията.

Наивността си има връх – нескопосани ксерокопия
Лице от малко село в област Пазарджик подава заявление за отпускане на наследствена пенсия. Като едно от условията за отпускането й то прилага и уверение, че е студент, издадено от ПУ „Паисий Хилендарски“. При разглеждането на документите се оказва, че представеното „уверение“ всъщност е сканирано цветно копие на документа и не съдържа достатъчно информация относно статута на учащ на лицето. И тук служителите предприемат действия за служебно изясняване на ситуацията. От университета уведомяват НОИ, че приложеното от лицето уверение не
е автентично, тъй като не е издадено от инспектора, чието име е посочено в уверението. Освен това факултетният номер на уверението не съответства на специалността, вписана в него, а измамникът е прекъснал обучението си във ВУЗ-а от учебната 2018/2019 г. Още по-нелеп е случаят с лице, което желае да му бъде преизчислена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст с допълнителен стаж, придобит не след, а преди пенсионирането му. В хода на пенсионното производство е установено, че представеният образец УП-3 от лицето за периода от 20.09.1973 г. до 27.10.1975 г., издаден от голям осигурител на територията на Пазарджик, е ксерокопие на вече попълнен документ. Върху копието на документа са нанесени корекции и видимо си личат пресниманите стари подписи и печат. Проверката показва, че лицето въобще не присъства в разчетно-платежните ведомости за работни заплати и няма данни да е упражнявало трудова дейност при този работодател в посочения период. Човекът си остава с досегашната пенсия.

Ето защо рисковите осигурители се гледат под лупа
Контролна проверка за зачетен осигурителен стаж от ликвидиран работодател, присъстващ в регистъра на рисковите осигурители на НОИ, установява, че при отпускането на пенсиите на две лица от областта са взети предвид осигурителни периоди в дружество, което често попада във фокуса на усилията на НОИ за борбата с измамите със средствата на ДОО. Общото между двата случая, освен осигурителя, са записаният в документите период (1984- 1988 г.) и фактът, че става дума за категориен стаж. Освен това, приложените документи и от двете лица са с дати
на издаване от 2000 г. Последващата проверка на представените документи образци УП-2 (доказващи осигурителен доход) установява, че името на осигурителя, изписан върху печата на фирмата се различава с точното наименование,
с което той е вписан в Търговския регистър. След справка в Агенцията по вписванията става ясно, че вписаният в документа единен идентификационен код (ЕИК) е издаден от институцията едва през 2011 г. Което означава, че
към момента на издаването на образците за осигурителен доход (2000 г.) дружеството не е било вписано в регистър БУЛСТАТ и не е притежавало въпросния код. Знаковата 2000 г. лъсва още веднъж. В представените удостоверения
се чете: „За невярно вписани данни виновните длъжностни лица, подписали удостоверението, носят отговорност по чл. 349 и 350 от Кодекса за социално осигуряване“. Наименованието „Кодекс за социално осигуряване” обаче
се появява в правния мир едва през 2003 г, когато бива допълнен и преименуван действащият до онзи момент Кодекс за задължителното обществено осигуряване. Тогава се създава и част трета от кодекса („Принудителни административни мерки и административно-наказателна отговорност“) и се появяват чл. 344-354. Тоест към датата на издаване на въпросните образци УП-2 през 2000 г. не са съществували, нито действали цитираните членове. Груб фалшификат, следва досъдебно производство.