Нов кухненски блок ще бъде оборудван в Домашния социален патронаж в Пещера

Архив

Община Пещера кандидатства и получи одобрение от Фонд „Социална закрила“ за реализиране на проект „Подобряване на материалната база чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване/обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж гр. Пещера“.

Проектът цели подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашния социален патронаж в гр. Пещера. С реализирането на дейностите ще се подобрят условията на труд, ще се повиши мотивацията на работещите в ДСП. Ще се повиши качеството на предоставените услуги и с това ще се повиши интереса на потенциалните ползватели на услугата.

Продължителността на проекта е 3 месеца /от 01.09.2020 г. до 30.11.2020г./

Общият бюджет на проекта е 35 988,08 лева, от които 32 389,27 лева са осигурени от ФСЗ и 3 598,81 лева са собствени финансови средства от Община Пещера.