Най – малката община в областта е Стрелча, най – голямата Пазарджик

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 473 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик - 107 505 души (42.1%)

Снимка: Архив

Предлагаме ви без редакторска намеса изследването на местната статистика:

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Пазарджик е 255 479 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 486 души, или с 1.0% (за 2017 г. е било 257 965).

Население в област Пазарджик към 31.12. по години и пол

 

Години Общо Мъже Жени
2016 260 814 127 882 132 932
2017 257 965 126 454 131 511
2018 255 479 125 103 130 376

 

 Мъжете са 125 103 (49.0%), а жените 130 376 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 042 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 523, или 20.6% от населението в областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.2%, а на мъжете – 16.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.6%), Габрово (28.6%) и Кюстендил (27.3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.5%, и Варна – 18.9%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.7%. Най-висок е този дял в Италия (22.6%), следвана от Гърция (21.8%) и Португалия (21.5%). Общо в осем страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 38 618, или 15.1% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.4%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.5%, и Бургас – 15.6% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 11.5% и Габрово – 11.6%.

Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2018 г. е 15.6%, като най-нисък е в Италия (13.4%) и Германия (13.5%), а най-висок е в Ирландия (20.8%) и Франция (18.1%).

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в област Пазарджик е 55.5%. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 54.4%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 54.4%, отколкото в селата – 57.2%. Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) – 47.1%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин – 71.5%, Габрово и Ловеч – по 67.4%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2018 година е 43.6 г., като при мъжете е 41.7 г., а при жените – 45.4 г.

Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.0 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 44.2 години, а в градовете – 43.2 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени[2] при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са – до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 152 968 души или 59.9% от населението за област Пазарджик, като мъжете са 81 563, а жените – 71 405. Броят на трудоспособното население намалява с 2 278 души, или с 1.5% през 2018 г. спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. в над трудоспособна възраст са 61 384 души, или 24.0%, а под трудоспособна възраст – 41 127 души, или 16.1% от населението на областта.

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Пазарджик към 31.12. по години

 

Години Общо Възрастови групи
    под трудоспособна възраст във трудоспособна възраст над трудоспособна възраст
2016 260 814 41 472 157 885 61 457
2017 257 965 41 350 155 246 61 369
2018 255 479 41 127 152 968 61 384

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2018 г. за област Пазарджик това съотношение е 68, при 66 за страната.

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен – 87, Варна – 73, и София (столица) – 72 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 43, Перник – 49, и Габрово, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 51 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Териториално разпределение на населението

Към края на 2018 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села.

Населените места без население са 164. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 64, 55 и 11.

В 1 193, или в 22.7% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.4% от населението на страната.

Към края на 2018 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 84 865 души, или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 328 120 души (19.0%).

Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.3%).

Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2018 г. спрямо 2017 г. – съответно с 0.2 и 1.2%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2.4%, Монтана и Враца – по 1.9%.

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 73 общини с население под 6 000 души живеят едва 4.0% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.3% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 328 120), следвана от общините Пловдив (346 893) и Варна (345 369). Най-малката община е Трекляно – 758 души.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Към края на 2018 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В пет населени места, или в 4.3% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

В края на 2018 г. в градовете живеят 160 414 души, или 62.8% от населението на областта, а в селата – 95 065 или 37.2%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 86.0% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 473 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 107 505 души (42.1%).