Над 800 наказателни дела са внесени в Окръжен съд-Пазарджик през 2022г.

Архив

През 2022 г. общо за разглеждане в Окръжен съд-Пазарджик е имало 844 наказателни дела от всички видове, от които новообразувани са 790. Новообразуваните НОХД са 66, по обвинителни актове са 56, останалите 10 са по внесени споразумения от прокурора.

През 2022 г. общо са разгледани 98 наказателни дела от общ характер. Свършени са 79, от тях 53 в 3-месечен срок, което представлява 67%.

С постановяване на присъда са приключили 39 НОХД, със споразумения, внесени от прокурора са приключени 10 дела, споразуменията, сключени в съдебно заседание са 19. За доразследване и отстраняване на допуснати нарушения на процесуалните правила са върнати на прокурора 10 дела, 1 дело е прекратено и изпратено по подсъдност. От посочените данни се налага изводът, че през изминалите две години се наблюдава тенденция за увеличение на делата, приключили със споразумения.