Над 42 млн.куб.м. вода от язовир „Тополница“ са предвидени за напояване през месец август

Министерството на околната среда и водите утвърди график за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец август.

За язовир „Тополница“ е предвидено изразходване на 44,100 млн.куб.м вода, от които 42,200млн.куб.м за напояване. 1,900 млн.куб.м са за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, равномерно разпределени през денонощието.

Общият обем на язовира е 137,100 млн.куб.м,  наличният обем е 80,352 млн.куб.м,, а наличният полезен обем е 60,352 млн.куб.м.

Водите използвани за напояване и за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, могат да се преработват чрез ВЕЦ „Тополница“.

За ВЕЦ „Черногорово“ се подават водни обеми, отработени от ВЕЦ „Тополница“, след осигуряване на водите за напояване и екологичния минимум в реката.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит се извършва по график съгласуван между Напоителни системи и НЕК.