Над 150 жители на община Пещера са ползвали услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Архив

Над 150 жители на община Пещера са ползвали предложените услуги и подкрепа по проект №BG05M9OP001-2.101-0127 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“. Дейностите по него се изпълняват от 16.03.2020г. и  ще приключат на 31.12.2020г. Жителите на общината, които бяха най-уязвими в условията на епидемичното разпространение на COVID-19 получиха адекватна помощ и подкрепа.

В условията на епидемична обстановка и въведени противоепидемични мерки на територията на страната, наетият персонал по проекта – телефонист в диспечерски център и домашни помощници, извършваха  дейности и услуги в община Пещера по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. В подкрепа на местната общност бяха назначени 12 души, които осъществяваха грижите за своите съграждани. На наетите лица, предоставящи услугата, бяха осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. Проектът подпомогна най-уязвими целеви групи, сред които възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; служители на доставчици на социални услуги; възрастни в риск.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект №BG05M9OP001-2.101-0127 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  е в размер на 124 259,80 лева.