Министерство на земеделието, храните и горите с мерки в защита на съвестните животновъди

Снимки: hl-topmix.com

Министерство на земеделието, храните и горите предприема редица мерки в защита на коректните и съвестните животновъди. По този начин финансирането по различните схеми и мерки ще бъде насочено и ще подпомага реалните фермери. Мерките целят намаляване на административната тежест към фермерите и повишаване контролната дейност на Българската агенция по безопасност на храните в обектите за отглеждане на животни.

Те са разработени след извършени проверки в над 70 животновъдни обекта, отглеждащи овце и кози в шест области на територията на страната. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, в рамките на шест дни бяха проверени над 6500 животни в областите Бургас, Сливен, Хасково, Варна, Шумен и Търговище.

Резултатите от тях потвърдиха наличието на неидентифицирани животни в стопанствата и значителни несъответствия между броя на животните вписани в Информационната система на БАБХ – ВетИС и животните на място във фермите. Между избраните на случаен принцип животновъдни обекти бяха установени и такива, в които вече не се отглеждат животни, като тази информация все още  не е отразена във ВетИС. Броят на техническите грешки е изключително нисък, показват още данните.

В краткосрочен план БАБХ ще направи актуализация на данните за активни животновъдни обекти в системата си, чрез административни проверки. Информацията за животните ще се актуализира, а обектите без животни ще се „деактивират“ служебно. Едновременно с това се предвижда и въвеждането в експлоатация на нов модул към ВетИС, който ще даде възможност на фермерите да подават уведомленията за животните си. По този начин ще се подобри комуникацията на заинтересованите лица за актуализиране на данните за животните в системата, в рамките на законовоопределените срокове.

Създава се и система за незабавно и едновременно уведомяване на МЗХГ, БАБХ и ДФЗ за установени по време на проверките несъществуващи и неидентифицирани животни в обектите на фермерите. За тях ще бъдат налагани съответните санкции.

В дългосрочен план се предвижда ограничаване на възможностите фермерите да разполагат с по-голям от необходимия брой ушни марки за идентификация на новородените и премаркиране на животни в системата на БАБХ. Така ще се оптимизира дейността по разпределение и контрол на идентификаторите, като фермерите ще бъдат ограничени в броя на ушните марки, които могат да поръчат в рамките на една календарна година. Координацията по изпълнението на мерките ще се осъществява от МЗХГ, като периодично ще се прави преглед на изпълнението, с цел набелязване на нови мерки и оценка на ефекта от прилагането им.

Ограничаването на броя на „виртуалните животни“ е обща цел на администрацията и фермерите, като мерките за това трябва да бъдат взаимно прилагани и контролирани.

Във връзка с установените нарушения от Кампания 2021 се увеличава процентът на проверките на място за изпълнение на изискванията на секторното законодателство за идентификация на животните и подадените уведомления от фермерите от страна на БАБХ и налагане на санкции за неизпълнението им.