Контур7: В екипите има длъжностно лице от службите за контрол

Уважаеми господин Порязов, господин Стоянов, уважаеми съграждани,
В отговор на Вашия въпрос, респективно статия ще разясним, че дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните водачи се осъществява в съответствие с регламентираната нормативна уредба, приета от ОбС – Пазарджик, която пък от своя страна произтича от ЗДвП. Съгласно нея един от случаите, в които принудителното преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач е, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване, както и когато същото създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.
Освен това, дейността по преместването на МПС чрез употребата на специализиран автомобил – тип „Паяк“ се осъществява от специализиран екип, който включва длъжностно лице от службите за контрол, определено със заповед на кмета на общината, водач и оператор на специализирания автомобил. Още веднъж напомняме, че именно длъжностните лица, т.е. общинските служители, определени със заповед на кмета на общината имат правомощията да установяват и регистрират нарушенията или другите причини, които налагат принудителното преместване на МПС, след което разпореждат на водача на специализирания автомобил и на оператора да извършат необходимите действия по принудителното преместване.
Специализираните екипи, които работят на територията на Община Пазарджик са натоварени със задачата да прилагат регламентираната нормативна уредба с цел повече ред в паркирането на автомобилите в областния център. Служителите на фирма „Контур 7“, които са част от тези екипи подпомагат Общината в усилията й да сложи ред в хаоса, осигуряването на по-добра жизнена среда, повече сигурност за гражданите и превенция срещу ПТП.
Всички останали въпроси, провокации, интерпретации на нормативната уредба са спекулация и не снемат отговорността от водачите на МПС да съблюдават и спазват законите на страната.
Още веднъж апелираме към жителите и гостите на града да спазват нормативната уредба, да бъдат дисциплинирани водачи и да ползват в натоварената централна градска част предназначените за паркиране места, а именно обособените места за кратковременно паркиране „Синя зона“, както и съответните общински или ведомствени/частни паркинги.