Кметът на Пещера участва в заседание на Съвета на европейските общини и региони в Париж

Политическият комитет на Съвета на европейските общини и региони избра ново ръководство. В рамките на заседанието на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони на 5 и 6 декември в Париж, се проведоха избори за председателство на организацията за следващия мандат 2023-2025 г.
Българските местни власти бяха представлявани от кметовете на Пещера, Йордан Младенов, Златоград, Мирослав Янчев, председателя на Общинския съвет на Търговище, Емине Якубова и изпълнителния директор на НСОРБ, Силвия Георгиева.
Акцент в работната програма през първия ден бе изборът на нов Президент и двама Съ-президенти. За позицията Президент бяха номинирани: Гун Марит Хелгесен, съветник в съвета на окръг Вестфолд и Телемарк, председател на Норвежка асоциация на местните и регионалните власти и Филип Лорaн, кмет на Со, президент на Френската асоциация на CEОР.
След представянето на Гун Марит Хелгесен, Филип Лоран направи сомоотвод на кандидатурата си, като подкрепи тази на Хелгесен с думите, че осъзнава важността от обединение и съвместна работа за справяне с множеството кризи пред които е изправен СЕОР и всички местни власти – войната в Украйна, борбата с изменението на климата, екологичния преход и др. Той добави, че вярва в опита и способността й да подпомогне по-нататъшното развитие на европейската организация, както и да укрепи работата в защита и представителство на местните и регионални власти на европейската политическа арена.
Така г-жа Хелгесен бе обявена за нов Президент на СЕОР до края на 2025 г. Триото на председателството бе сформирано, с избора на двама съ-президенти, а именно Кристоф Шнаудигел, председател на окръг Карлсруе, Германия със 70 гласа и Филип Лоран, кмет на Со, президент на Френската асоциация на CEОР с 67 гласа. Третият кандидат за двете позиции бе Кристине Опиц-Пльорер, общински съветник в Инсбрук, като тя получи само 54 гласа в своя подкрепа.
През първия ден на събитието се проведе и дебат относно социалната нестабилност и поляризацията в обществото и ролята на местните и регионални власти за насърчаване на социалното сближаване. Говорителите от Великобритания, Белгия и Франция споделиха своя опит с този нарастващ проблем, в контекста на множеството геополитически и икономически кризи и сложни предизвикателства, като неравенствата, изменение на климата и др. Тези фактори подкопават социалното сближаване и доверието на гражданите в управляващите като генерират омраза и неразбирателство към най-близкото ниво до тях – местните и регионални изборни представители. Сложната роля да бъдат обединители и да създадат чувство за общност сред гражданите на местните власти ги поставя често в обсега на гнева и речта на омразата.
Все повече изборни представители са обект на психически или физически тормоз, което прави заемането на тези длъжност непривлекателно и води до намаляване на кандидатурите или до оттегляне от заеманите позиции. Всички споделиха, че за справяне с поляризацията и речта на омразата усилията са насочени към активен и конструктивен диалог с гражданите, както и активното им въвличане във взимането на решения. Здравната криза и войната в Украйна са довели до увеличеното използване на социалните медии за разпространение на речта на омразата и фалшивите новини, по-специално в местния контекст.
Подобни практики имат негативни последици за местната и регионалната демокрация, както и за условията на труд на изборните политици. С особена острота този проблем се наблюдава и в рамките на предизборни кампании, като политически опоненти използват социалните мрежи за сплашване, за тормоз и разпространение на клевети. Като препоръки за справяне с феномена бяха представени по-доброто информиране на гражданите за глобалните предизвикателства и развиване на тяхното критично мислене; гражданското образование; укрепване на социалната солидарност и структурата на сдружаване; съвместно разработване на политики и планове за действие на местно ниво; създаване на инструменти, включително правни за защита на работещите в местните публични администрации и изборните представители, както и обемна на добри практики.
Политическият комитет на СЕОР прие и изменения Устав на организацията. Съгласно новия белгийски кодекс на дружествата и асоциациите, в сила от 1 януари 2020, СЕОР трябваше да актуализира своите уставни документи и да ги приведе в съответствие до 31 декември 2023 г. За целта през 2021 г. бе нает външен консултант, който извърши преглед на документа съвместно със създадената за целта работна група от членове на СЕОР. Промените бяха изпратени за преглед и съгласуване с Генералните секретари и директори на асоциациите-членове. Съгласно установените правила членовете на ПК одобриха измененията в присъствието на френски нотариус.
Предстои документът да бъде преведен на френски език и изпратен на белгийските органи за потвърждение. ПК прие и актуализиран Кодекс на поведението, имащ за цел да осигури професионална среда, свободна от тормоз, насилие и дискриминация за своите членове, партньори и служители. Актуализираният документ предоставя допълнителна информация относно правните рамки, които засягат служителите на СЕОР в Белгия, както и осигуряват рамка за справяне с насилието от трети страни. Обхванати са и случаите при провеждането на онлайн събития и срещи.
Вторият ден бе посветен на тематичната дейност на СЕОР. Сред основните акценти бяха представянето на проучването ,, Местни финанси и зеленият преход в Европа: десетилетие на местните финанси – от кризата до устойчивото възстановяване“. Новото онлайн издание на СЕОР стартира официално на 10 ноември.
То представлява анализ на развитието на под-националните финанси в страните-членки на СЕОР през десетилетието 2010-2020 г. и има за цел да спомогне за разбирането как общините и регионите са засегнати от икономическата криза от 2008-2009 г. и структурните промени и реформи, предизвикани от тази криза в европейските страни. Също така предоставя съвети и опит за справяне с настоящата икономическа криза, дължаща се както на последиците от пандемията от COVID-19, така и на глобалната инфлация, причинена от руската война срещу Украйна.
Анализът оценява и свързаните с изменението на климата аспекти на местните финанси, по-специално местните капиталови разходи за зелени инвестиции, както и първоначална представа за това как Механизмът за възстановяване и устойчивост може да се използва на местно и регионално ново за инвестиции, свързани със зеления преход. Навсякъде в данните и анализа се правят интересни връзки между ефективността на под-националните инвестиции и децентрализацията. Тази публикация следва да допринесе за повишаване на знанията и разбирането на местните и регионалните финанси и инвестиции както за вземащите решения на национално ниво, така и за вземащите решения в ЕС.
Участниците в заседанието бяха информирани и относно кандидатурата на СЕОР за участие в новият Комитет за секторен социален диалог за социалните услуги, което беше ратифицирано от генералните секретари и директори на CEОР на 8 ноември