Кметът на Пещера представи отчета си пред Обществения съвет

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов покани в заседателната зала на Общината на работна среща Обществения съвет, за да представи своя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Пещера за 2022г.

За поредна година тук дойдоха представители на бизнеса, образованието, общественици, изявени спортисти, прависти и икономисти. На събитието присъстваше секретаря на Община Пещера Галя Стоянова. Изложението е представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на Кмета Отчетът е синтезиран вариант на изпълненото за 2022 г.

Според Младенов извършената работа е била повече и като количество, и като резултат в сравнение с предходните години от мандата му. Ползотворната работата от страна на неговия екип и служителите в местната администрация е дала своя резултат. През изтичащата година бяха реализирани множество проекти, с които се

Младенов запозна присъстващите с успехите и направеното до момента и посочи целите и основните задачи за бъдещата дейност за развитието на града. „Работните срещи с Обществения съвет спомагат в конструктивен разговор да се достигне до осъществяване и разрешаване на обществено значими, важни проблеми и акценти, които на свой ред да доведат до качествено изменение на живота на хората в Пещера и двете съставни села.“, каза Младенов пред аудиторията.

Качествено управление, устройствено планиране на територията, чрез създаване на нови и изменение на съществуващи Подробни устройствени планове, в полза на гражданите и бизнеса, достъпност на социалните услуги, осигуряване на трудова заетост на уязвими групи, повишена ефективност на Общинска администрация, създаване на съвременни условия за развитие на спорт, тренировъчна и състезателна дейност, модернизация на инфраструктурата и опазване на околната среда за подредена, чиста и зелена община Пещера, бяха част от акцентите представени пред присъстващите.

По- късно Йордан Младенов отговори на поставени въпросите от членовете на Обществения съвет. Дебатите се конкретизираха върху надграждането на социални услуги за населението, развитието на спорта и културата, подобряване на инфраструктурата и водоснабдяването и изпълнението на останалите поети ангажименти включени в предизборната платформа на Кмета.

Той увери, че с взаимна помощ, активната гражданска позиция и ясна кауза на населението, ще продължи да работи в интерес на съгражданите си, за да се изпълнят очакванията на жителите в Пещера, Радилово, К. Димитриево и с. Свети Константин. „През следващата година община Пещера трябва да бъде все по-европейска – с облик, стандарт и дейности, управлявана с прозрачност, амбиция и правила.По-важното е, че ще продължим в същия темп и дух да работим за създаване на още по-добри условия за живот, работа и отдих на месстното население.“, подчерта Общинар №1.

Младенов благодари на присъстващите за активните им граждански позиции „Всичко, което постигаме е благодарение на доброто партньорство между администрация, Общински съвет, граждани, институции и бизнеса в община Пещера“, конкретизира той. Като гарантира, че и през новата година ще се акцентира върху разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства и ефективно управление на общинската собственост.

Кметът заяви, че „моят поглед за останалата година от мандата е насочен към продължаване на грижите за жителите на общината и поетите ангажименти към бизнеса.“ Остава да бъде свършено още много. А всяко постижение отваря нови нужди – затова през 2023 и целите и очакванията ще са по-високи.