Тодор Попов даде старт на строителните дейности за саниране на малки многофамилни жилищни сгради

Проектите предвиждат по отношение на 35 многофамилни жилищни сгради да бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на енергоспестяващи мерки

Снимка: МРРБ

Кметът на община Пазарджик Тодор Попов даде старт на строителните дейности по програмата за саниране на малки многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“.

Мерките за енергийна ефективност на сградата на бул. „България“ №№ 38, 40, 42 са на стойност 286 446,22 лв. без ДДС като строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени за срок от 30 дни от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво.

Община Пазарджик изпълнява два проекта за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик на обща стойност 7 330 450,67 лв. Финансирането е от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите предвиждат по отношение на 35 многофамилни жилищни сгради да бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на енергоспестяващи мерки, които водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия минимум 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.