КЗК установи нарушение и наложи имуществени санкции на дружествата „Фейс консулт“ ЕООД, „Кабле системс“ ЕООД и „Кристи 91“ ЕООД

Публикуваме без редакторска намеса прессъобщението на Комисията за защита на конкуренцията

Снимка: Архив

Производството пред КЗК е образувано по сигнал на Заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна Програма „Региони в растеж 2014-2020“, в който се съдържат твърдения относно поведение, засягащо конкуренцията.

В хода на производството, след анализ на всички обстоятелства, оценени поотделно и в тяхната съвкупност, беше установено, че ответните дружества са участници в споразумение и/или съгласувана практика по смисъла на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, което има за предмет манипулиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с Възложител – Община Пещера, проведена в рамките на Оперативна Програма „Региони в растеж 2014-2020“.  Целта на забраненото поведение на ответните страни е била да се предопредели печелившия участник в процедурата, като съответно възложителят бъде лишен от възможността за избор на изпълнител въз основа на обективни критерии. Комисията установи, че за постигането на тази цел, другите две дружества според уговорката са участвали като мними конкуренти, за да създадат впечатление за привидна конкуренция в рамките на процедурата, подавайки идентични технически оферти, изначално несъответстващи с изискванията на възложителя.

С Решение №761/27.06.2019 г., постановено по преписка № КЗК-1081/2017 г., на основание чл. 77, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията установи, че дружествата „Фейс консулт“ ЕООД, „Кабле системс“ ЕООД и „Кристи 91“ ЕООД са извършили нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика – картел по смисъла на § 1, т. 5 от ЗЗК, имащо за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара по предоставяне на услуги по печатна и външна реклама, връзки с обществеността и публичност, чрез манипулиране на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 ЗОП с предмет: „Услуги по публичност и визуализация с 9 обособени позиции“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, открита с Обява №8/15.12.2016 г. на кмета на Община Пещера.

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗК решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд – София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес,  в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица – от публикуването му в електронния регистър на Комисията.