Кампания популяризира система за правна помощ сред гражданите

www.gramofona.com

Във връзка с изпълнение на Проект №BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” (ФИПП), която е партньор по проекта, организира Информационна кампания за популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите в градовете Хасково, Кърджали и Пазарджик. С провеждането на кампанията се цели повишаване на обществената осведоменост относно осигуряване правото на защита.

Правната помощ в България се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. Към адвокатските съвети се създават Регионални центрове с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район, чрез ползване услугите на адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ от съответната адвокатска колегия. Адвокатите към Регионалните центрове предоставят безплатна правна помощ под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, които отговарят на някое от условията по чл. 22 , ал.1 от Закона за правната помощ или чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАВНАТА ПОМОЩ?
Консултация по правен проблем или спор за постигане на споразумение при завеждане на дело, включително консултация по Националния телефон за правна помощ и в Регионален център за консултиране към адвокатската колегия.

Подготовка на документи за завеждане на дело.

Процесуално представителство от адвокат повече образувано или висящо дело – адвокатска защита пред разследващи органи или съда.

Представителство / защита от адвокат при задържане от органите на МВР и по Закона за митниците.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ?
Физически лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда и при условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Физически лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ аз отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон по Наредба №РД-07-5 от 16 май 2008г. издадена от Министъра на труда и социалната политика.

Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, ползващи социални услуги за превенция на изоставянето;

Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;

Дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;

Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);

Пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;

Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

Лица, чиито месечни доходи са в размер не по-голям от линията на бедност за страната за съответната година.

КОЙ НЯМА ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ?
Юридически лица – търговски дружества, кооперации, сдружения, читалища и др.

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ?
Национално бюро за правна помощ:

Град София ул. „Развигор“№1, телефон 028193200, e-mail nbpp@nbpp.goverment.bg

Град Хасково – 0886785906

Град Кърджали – 036162536

За повече информация на страницата на НБПП – https://www.nbpp.government.bg/