Как ще се кандидатства за пари за саниране

Снимка: Община Пазарджик

Министерство на регионалното развитие и благоустройство публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“.

Кандидатстването по втория етап на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, ще стартира след приключване на кандидатстването по първи етап, за който проектът на насоки беше публикуван в края на септември.

Вторият етап на подмярката предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от общите допустими разходи за енергийно обновяване на одобрена жилищна сграда. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 282 470 400  лева с включен ДДС.
Както при първия етап, по процедурата ще могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради, като в тях трябва да има поне четири самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик.

Максималният брой точки, който може да получи всеки проект, е 140. Според един от критериите за оценяване например най-много – 25 точки ще носят проектите, в които собствениците на над 95% от идеални части от общите части на етажната собственост са подкрепили изпълнението на проекта за саниране. Ако това са сторили под 80% от собствениците, то проектът ще получи само 10 токи. Сред другите критерии е разгънатата  застроена площ на сградата, входа или блока. Ако тя  е над 5 000 кв.м., то проектът получава максималните 20 точки.

Освен тези критерии има и критерии за административна допустимост. Те включват:

Предложението да е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване.  В случай че посоченото изискване не е спазено, предложението се отхвърля без да се проверява съответствие със следващите критерии за оценка!

Предложението да е подадено в партньорство с община – водещ партньор, представляващо кандидата

Предложението е подадено от оправомощено за целите на подаване на предложението лице и е приложено пълномощно/заповед за упълномощаване

Всички приложими полета на формуляра за кандидатстване са попълнени с относимата информация за целите на оценката

Не е установено двойно финансиране за дейностите, включени в ПИИ

Представено е протокол с решение за създаване на СС и протокол на общото събрание на етажната собственост с решение за одобряване на кандидатстването по настоящата процедура.

Приложен е документ за регистрация на сдружение на собствениците в съответствие с изискванията по процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване
Представено е обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия

Представено е обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане или копие от съществуваща техническа документация на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции в степен достатъчно обосноваваща нейния обемно-планировъчен характер и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Съгласно представеното техническо обследване на сградата, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Представени са:
–              Обобщена КСС по окрупнени показатели ;
–              Декларация за извършена проверка за липса на местообитания на защитени видове в сградата обект на интервенция.

Приложено е партньорско споразумение между общинската администрация и сдружението на собствениците

Предложението е в съответствие с изискванията на приложимия режим за държавна помощ

Крайният получател е допустим кандидат на финансирането по процедурата

Сградата-обект на интервенция е многофамилна жилищна сграда и отговаря на изискванията за допустимост

Предложеният размер на средствата е съобразен с минималния и максималния размер, съгласно Насоките за кандидатстване

Продължителността на предложението съответства на максимално допустимия период на изпълнение, съгласно Насоките за кандидатстване

Предвидените за  финансиране със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост мерки, съответстват на допустимите дейности по процедурата

Разходите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, са допустими за финансиране по процедурата

Разходите за ремонтни сейности, посочени в бюджета на предложението съответстват на общата стойност на приложените количествено стойностна сметка

Включените в бюджета на проекта разходи не надхвърлят пределните стойности за отделните категории разходи посочени в Насоките за кандидатстване

Целевите стойности на индикаторите са правилно остойностени и съответстват на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция

Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди.

“Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на строително-монтажните дейности. Собственият принос на крайния получател за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител. Собственият принос необходим за финансирането на дейностите следва да бъде изплатен преди подаване на искане за междинно плащане, пише още в насоките.

Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

Важно е да се знае, че разходи за консултантски услуги за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него, както и разходи за външни услуги за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, не са допустими за финансиране по настоящата процедура.

Срокът за кандидатстване по настоящата процедура е не по-късно от 16:00 часа на 31.12.2023 г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата процедура.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът документи към тях са публикувани на интернет страницата в секция „За обществено обсъждане“ и секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за обществено обсъждане“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Източник: Pariteni