Какво означава всяка отделна цифра от ЕГН-то?

Снимка: БНР

Всеки български гражданин има ЕГН – единен граждански номер, уникален само за него. За първи път ЕГН се въвежда през 1977 г. “Номериране” на гражданите в историята Още през втората половина на XIX в. Мидхат паша, управител на Дунавския вилает с център Русчук (днес Русе) въвежда цифрово номериране на жителите. Той създава единен номер, еднакъв за всички, които живеят в едно домакинство. Най-напред е главата на семейството, после жената, децата и др. След Освобождението актовете по т.нар. “гражданско състояние” (събитията раждане, женитби и смърт) се доказват чрез свидетели и с ръкописен документ. Едновременно се водят и църковни регистри, останали от църковните общини преди 1878 г.

От 24 март 1893 г. започва официално регистриране по гражданското състояние. Осъществява се от всяко едно кметство и е регламентирано с “Правилникъ къмъ Закона за забележаване на ражданията, женитбите и умиранията”, приет на 15 декември 1892 г. По този начин се въвежда “официална документална форма за доказване на събитията по гражданското състояние”.

Знаете ли как се формира ЕГН?

В края на 1920 г. в “Държавен вестник” е обнародван “Законъ за регистъръ на населението“, според който от началото на 1921 г. “се въвеждать регистри за населението възъ основа на сведения, които давать главите на домакинствата при общото преброяване на населението”, извършено също в края на предходната година. Кметовете са длъжни да регистрират всички жители на общината, които имат постоянно местожителство в нея.

През 1977 г. с постановлението на МС за Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) се появява ЕГН. През месец ноември същата година се раздават номерата на гражданите. Всички живи български граждани получават единен граждански номер.

Какво означава всяка цифра от ЕГН-то?

ЕГН-то се състои от 10 цифри. Първите две цифри означават годината на раждане. Те могат да са от 00 до 99. Втората двойка цифри е за месеца на раждане. Те са от 01 до 12. Според века на раждане към тяхното число се добавя 20 за ХIХ в. или 40 за ХХI в. Третата двойка е денят на раждане и е в диапазона от 01 до 31 според месеца. Седма, осма и девета цифра показват в коя община е първата гражданска регистрация. Деветата цифра показва и пола – четна за мъжете, нечетна за жените. Десетата цифра е контролно число и се получава по формула. Всяка от първите девет цифри има тежест в ЕГН-то, която се умножава по него. Сборът от получените числа се дели на 11. Остатъкът при делението е контролната цифра. Ако остатъкът е 0, се записва 0, ако е 10, също се записва 0.

Всяка позиция има своята тежест: позиция 1 – тежест 2 позиция 2 – тежест 4 позиция 3 – тежест 8 позиция 4 – тежест 5 позиция 5 – тежест 10 позиция 6 – тежест 9 позиция 7 – тежест 7 позиция 8 – тежест 3 позиция 9 – тежест 6

Списък с кодовете на областите:

Благоевград  от 0 до 43 Бургас 43-93 Варна 93-139 Велико Търново 139-169 Видин 169-183 Враца 183 – 217 Габрово 217 – 233 Кърджали 233 – 281 Кюстендил 281 – 301 Ловеч 301 – 319 Монтана 319 – 341 Пазарджик 341 – 377 Перник 377 – 395 Плевен 395 – 435 Пловдив 435 – 501 Разград 501 – 527 Русе 527 – 555 Силистра 555 – 575 Сливен 575 – 601 Смолян 601 – 623 София-град 623 – 721 София-окръг 721 – 751 Стара Загора 751 – 789 Добрич 789 – 821 Търговище 821 – 843 Хасково 843 – 871 Шумен 871 – 901 Ямбол 903 – 925.

Какво означават цифрите на ЕГН – научете ги

Пример: 6101057509 мъж, роден на 5 януари 1961 г. Това ЕГН е коректно, но такова лице не съществува.

Ето как се изчислява контролната цифра: 6х2 + 1х4 + 0х8 + 1х5 + 0х10 + 5х9 + 7х7 + 5х3 + 0х6 = 1390 Получената сума делим на 11 и получаваме дроб: 130/11 – 11, 81 За да намерим остатъка, умножаваме цялата част от получената дроб по 11 и изваждаме резултата от първоначалната сума: 130 – 11х11 = 9 Контролната цифра е 9.

Източник: Actualno.com