Искаме от държавата финансиране за ремонт на къщата музей „К. Величков“

Проектът е изготвен и съгласуван

Снимка: Регионален исторически музей

Вече е изготвен от архитекти, конструктори и реставратори проектът за укрепване, консервация и реставрация на къща музей „Константин Величков“, съгласуван е от Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ и предстои да кандидатства за предоставяне на финансова подкрепа от бюджета на Министерство на културата.

Целта на проекта „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани  дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда” е отстраняване на деформираните конструктивни елементи, които застрашават конструктивната цялост на сградата, както и предприемане на мерки срещу намаляване на високата влажност в помещенията. В проектната документация са засегнати също и оградните зидове, които са с нарушена носимоспособност.

Изготвянето на проектната документация за укрепване, консервация и реставрация на къща музей „Константин Величков“, съгласуването на проекта с НИНКН и предстоящото кандидатстването за финансиране от Министерство на културата са действия, които Община Пазарджик и Регионален исторически музей – Пазарджик предприемат имат за цел опазване и съхраняване за бъдещите поколения на Къща музей „Константин Величков“ – архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.