Извършват основна дезинфекция на работните помещения в Административен съд-Пазарджик

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, завишения брой на заразените с COVID-19 служители в Административен съд – Пазарджик към 18.10.2021 г. и извършване на основна дезинфекция в работните помещения, включително в служба „Регистратура“, съдът няма да работи с граждани до 16,00 ч. на 18.10.2021 г.

Апелираме да се възползвате от съществуващата в Административен съд – Пазарджик възможност от извършване на справки по делата с отдалечен достъп – чрез сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие. Желателно е информацията да се получава и на следните телефони:

  • 034/40 72 10 – служба „Съдебно деловодство“
  • 034/40 72 18 – служба „Съдебно деловодство“
  • 034/40 72 26 – служба „Регистратура“
  • 034/40 72 24 – служба „Съдебни секретари“

Апелираме исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях да се подават до Административен съд – Пазарджик чрез лицензиран пощенски оператор, куриер или електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: admincourt-pz@admincourt-pz.bg.