За трета поредна година в Съда в Пазарджик ще се проведе ученически стаж

За трета поредна година в Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик ще се проведе стаж за ученици от XI „в“ и XII „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик, който ще протече на 2 етапа.

Производствената практика за XII „в“ клас ще се проведе в периода 2 – 12 май 2023 г. в Окръжен съд – Пазарджик като за целта са предвидени следните мероприятия:

Лекция на тема: „Правилник за администрацията в съдилищата. Изисквания, етапи и видове документи при назначаване на съдебни служители. Етичен кодекс и наръчник на съдебните служители. Трудово правоотношение и трудово възнаграждение“;

Лекция на тема: Транспортни престъпления. Шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества“;

Лекция на тема: „Гражданско правосъдие“;

Практически занятия;

Посещения на съдебни заседания по наказателни дела;

Посещение на ОД на МВР – Пазарджик – беседа с инспектор от Детска педагогическа стая и среща с експерти от Научно-техническа лаборатория.

Производствената практика за XI „в“ клас ще се проведе в периода 3 – 14 юли 2023 г. в Окръжен и Районен съд – Пазарджик.

Целта е да бъдат обогатени познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да се формира тяхната правна грамотност и култура, да се развият отделни компетентности от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка на учениците за придобиване на квалификация по професията.

Инициативата е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Откриването на програмата е на 2 май 2023 г. от 11 ч. в Зала №1 на Съдебната палата гр. Пазарджик.